Image
nurs-logo

 

Ιστορία - Τοποθεσία του τµήµατος 
 

Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε µε το Νόµο 3391/2005 (ΦΕΚ 240/4.10.2005) και άρχισε να λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 στον ιστορικό τόπο της Σπάρτης. Με το Νόµο 4610/2019 (ΦΕΚ A 70/07.05.2019) το Τµήµα Νοσηλευτικής  εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας του Πανεπιστηµίου  Πελοποννήσου και έχει έδρα την πόλη της Τρίπολης, µε έναρξη της ακαδηµαϊκής του λειτουργίας από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020. Το Τµήµα Νοσηλευτικής οργανώνει και προσφέρει σύγχρονες σπουδές στο χώρο της Νοσηλευτικής επιστήµης, προσαρµοσµένες στις ευρύτερες επιστηµονικές, επαγγελµατικές και κοινωνικές επιταγές της εποχής µας. 

 

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές 
 

Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Νοσηλευτικής  προσανατολίζεται στην παροχή των απαιτούµενων γνώσεων στις ειδικεύσεις της Νοσηλευτικής Επιστήµης καθώς και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και συµπεριφορών. Σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΠΟΥ και της ΕΕ το πρόγραµµα σπουδών καλύπτει τους ακόλουθους άξονες: 
▶ 1. Πολιτισµός, ηθική και αξίες
▶ 2. Προαγωγή της υγείας, Πρόληψη, Καθοδήγηση και ∆ιδασκαλία
▶ 3. Λήψη αποφάσεων
▶ 4. Επικοινωνία και οµαδική εργασία
▶ 5. Έρευνα, ανάπτυξη και ηγεσία
▶ 6. Νοσηλευτική φροντίδα 
Περιλαµβάνονται: 38 υποχρεωτικά µαθήµατα και & δέκα (10) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα. Ο συνολικός αριθµός ECTS είναι: 249 (απαιτούνται 240 για λήψη πτυχίου) 

Μετά το πέρας των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Τµήµατος Νοσηλευτικής: 


▶ ∆ιαθέτουν ένα ολοκληρωµένο σώµα γνώσεων, στο οποίο εµπεριέχονται στοιχεία από τις επιστηµονικές περιοχές της Νοσηλευτικής Επιστήµης που αφορούν στην προαγωγή και διασφάλιση της ποιότητας ζωής στην υγεία και τη νόσο, δηλαδή στην ολιστική και ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση) του υγιούς ή ασθενούς ατόµου, της οικογένειας, της οµάδας και της κοινότητας.
▶ Είναι σε θέση να εµβαθύνουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη νοσηλευτική διεργασία στηριζόµενοι τόσο σε συστήµατα ταξινόµησης των νοσηλευτικών διαγνώσεων όσο και στις θεωρίες της Νοσηλευτικής Επιστήµης και την Τεκµηριωµένη Νοσηλευτική Πρακτική. 
▶ ∆ιαθέτουν προχωρηµένες γνώσεις στο πεδίο της Νοσηλευτικής Επιστήµης που τους επιτρέπουν να συνεργάζονται αποτελεσµατικά µε τους άλλους επαγγελµατίες υγείας προστατεύοντας και προασπίζοντας τα υγιή και τα ασθενή άτοµα.
▶ Κατέχουν τις δεξιότητες που τους επιτρέπουν να επιλύουν προβλήµατα στο εξειδικευµένο πεδίο των σπουδών τους.
▶ Είναι ικανοί να διαχειρίζονται σχέδια εργασίας/ έρευνας αναλαµβάνοντας την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων και προβληµάτων που ανακύπτουν.
▶ Είναι σε θέση να αναλαµβάνουν διοικητικά καθήκοντα στον τοµέα της ειδίκευσής τους και να αντιµετωπίζουν καταστάσεις είτε ατοµικά είτε σε συνεργασία µε τους συναδέλφους.
▶ ∆ιαθέτουν την ικανότητα να διδάσκουν, να εποπτεύουν και να αξιολογούν νεότερους συναδέλφους τους στο πλαίσιο της επαγγελµατικής πρακτικής. 
 

Το Τµήµα έχει αξιολογηθεί από την Αρχή ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α∆ΙΠ) µε άριστα (10) σε όλες τις συνιστώσες της αξιολόγησης. Το πλήρες κείµενο της αξιολόγησης είναι αναρτηµένο στον διαδικτυακό τόπο: http://nosileſt iki.uop.gr/fi les/Final%20 Accreditation%20Report_Nursing_UoP.pdf 

 
Επαγγελµατικές προοπτικές αποφοίτων 
 

Αναγνωρισµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα (αν υπάρχουν), επαγγελµατική σταδιοδροµία σε φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και ευκαιρίες εισαγωγής σε ΠΜΣ. Οι κάτοχοι του πτυχίου του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου µπορούν να καταλάβουν θέσεις στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας της Ελλάδας, την εκπαίδευση, τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (∆ΕΚΟ, Τράπεζες, κ.α.) και τον ιδιωτικό τοµέα, για τις οποίες το πτυχίο Νοσηλευτικής αποτελεί νοµοθετικώς περιγεγραµµένη υποχρέωση. 

Το πτυχίο του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, οδηγεί στην άσκηση του επαγγέλµατος του Νοσηλευτή, ενός νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος, που µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2005/36/EC και 2013/55/EC, περιγράφεται ως «Νοσηλευτής γενικών φροντίδων». 

Πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία του τίτλου 
 

▶ Επίπεδο του τίτλου
▶ Επίπεδο σύµφωνα µε το ελληνικό σύστηµα σπουδών: Προπτυχιακό
▶ Επίπεδο σύµφωνα µε τη διάρθρωση σπουδών της ∆ιαδικασίας της Μπολόνια: 1ος κύκλος σπουδών Επίπεδο σύµφωνα µε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: 6
▶ Επίπεδο σύµφωνα µε την ∆ιεθνή Πρότυπη Ταξινόµηση της Εκπαίδευσης ISCED 2013 της UNESCO: 5Α 


Ερευνητική δραστηριότητα του τµήµατος 
 

Έχουν θεσµοθετηθεί 5 Ερευνητικά Εργαστήρια: 

1. Εργαστήριο Νοσηλευτικών Εφαρµογών
2. Εργαστήριο Φυσιολογίας – Φαρµακολογίας:
3. Εργαστήριο Βιολογίας – Βιοχηµείας:
4. Εργαστήριο Επιδηµιολογίας - Πρόληψης Νοσηµάτων και Αιµοσφαιρινοπαθειών
5. Εργαστήριο Ολοκληρωµένης Φροντίδας Υγείας 
 

Από το Τµήµα έχει παραχθεί και δηµοσιευτεί πληθώρα εργασιών σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά µε κριτές, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί µε πλήθος ετεροαναφορών. Τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος έχουν σηµαντική παρουσία σε ∆ιεθνή και Ελληνικά συνέδρια καθώς και σε ευρωπαϊκές και διεθνείς επιτροπές, ενώ έχουν λάβει έντεκα (11) διεθνή βραβεία και διακρίσεις). 

Πρόσβαση
 

37.511898494841, 22.362407353465

Τμήμα Νοσηλευτικής

Πληροφορίες

Καθηγητής

Γραμματεία
Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού (Διοικητικές Υπηρεσίες) 2ος όροφος, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη
+30 2710-230-700